• specifikace předmětu ocenění (akcie, obchodní podíl, majetek a závazky, atd.)
 • specifikace účelu ocenění
 • informace o dosavadním vývoji společnosti
 • předmět činnosti, hlavní produkty
 • klíčové suroviny a subdodávky pro hlavní produkty
 • uživatelé hlavních produktů
 • významné trhy pro hlavní produkty
 • rozvaha 3 roky zpět
 • výkaz zisků a ztrát 3 roky zpět
 • peněžní toky 3 roky zpět (výkaz peněžních toků)
 • příloha k účetní závěrce a zpráva auditora za poslední období, nejméně ke konci posledního roku
 • informace o stavu k datu ocenění
 • finanční výkazy k datu ocenění
  • rozvaha k datu ocenění
  • výkaz zisků a ztrát k datu ocenění
 • popis vybraných položek aktiv a pasiv k datu ocenění
  • popis pohledávek k datu ocenění (splatnost, hlavní dlužníci, atd.)
  • popis zásob k datu ocenění
  • popis kapitálových účastí a ostatních finančních investic k datu ocenění
  • přehled nemovitého majetku
  • přehled strojního zařízení a technologického vybavení k datu ocenění
  • přehled bankovních úvěrů a režim jejich plateb
  • přehled ostatních závazků s komentářem (splatnost, hlavní věřitelé, atd.)
 • mimorozvahové závazky k datu ocenění
  • závazky z titulu ručitelských prohlášení
  • závazky z titulu avalů směnek
  • ostatní mimorozvahové závazky
 • závazky titulu ochrany životního prostředí
  • nutné ekologické investice
  • budoucí platby za znečištění životního prostředí a platby spojené s revitalizací
  • ostatní budoucí „ekologické“ náklady
 • prognóza vývoje společnosti
  • komentář k základním aspektům ovlivňujícím budoucí vývoj
  • struktura trhu, podíl na trhu a očekávaný podíl na trhu
  • očekávaný vývoj trhů v oblasti hlavních produktů
  • očekávaný podíl vývozu a hlavní vývozní teritoria
  • hlavní aspekty ovlivňující poptávku po hlavních produktech
  • rozvojové a investiční záměry
  • komentář ke strategickým záměrům, které se vztahují k ocenění
 • prognóza budoucího vývoje
  • prognóza rozvahy na 5 let
  • prognóza zisků a ztrát na 5 let
  • prognóza peněžních toků na 5 let (výkaz peněžních toků)
 • struktura vlastníků
 • výpis z Obchodního rejstříku
 • stanovy, resp. společenská smlouva